Sigrid Kahle om religionen och freden. Texten har tidigare publicerats i programbladet för Vox Pacis, en internationell musikföreställning i Sofia kyrka 2009 med körer, solister, dansare och musiker från femton länder.

Världen är full av konflikter. Mitt uppdrag var att skriva en text om fred och försoning. Fred behövs där det finns konflikter, motsättningar och krig. Fred är inte samstämmighet utan dialog. Jag ville att motsättningarna skulle synas. Jag ville ha texten dramatisk. Utan Inferno och Purgatorio, inget Paradiso. Jag börjar med ett eko av den tyske poeten Rilke och slutar med ett kosmiskt eko av den italienske poeten Dante. Körerna riktar en stor fråga till mänskligheten: hur kommer det sig att vi har existerat miljontals år på jorden utan att lära oss älska varandra?

Vilken är alla religioners grundton? Det första är att varje människa måste börja med sig själv. Självkännedom och det inre livet är den medvetna andliga livsvägen. I varje tid frågar Gud varje enskild människa: Var är du i din värld? Så många år och dagar av din utmätta tid har förflutit, hur långt har du nått i din värld? Adam gömmer sig för att undkomma ansvaret. Varje människa är Adam och i Adams situation.

Varför skulle religionerna kunna svara på mänsklighetens svåra frågor? Har religionerna ett särskilt ansvar? Och i så fall, har de tagit detta ansvar? Har de inte sin beskärda del i mänsklighetens ondska, har inte krig startats i religionens namn, mördas och massakreras det inte i Guds och Det Heligas namn varje dag? Varför just religionerna? Jo, därför att religionerna härbärgerar mänsklighetens äldsta tänkande om livets mening. Varje religion har vuxit fram i ett speciellt kulturklimat. Hinduism och buddhism i Indien, zoroastrism i Iran, taoism och konfucianism i Kina, judaism och kristendom i Palestina, Islam i Arabien. Var och en har fått göra en lång utveckling under historiens gång och alla religioner är beroende av varandra. Varje religion har sin unika insikt i den yttersta sanningen och verkligheten. Ingen religion har utvecklats ensam.

I varje religion kan vi iaktta utvecklingen från en relativt enkel och osofistikerad religion till ett subtilt och komplext filosofiskt system som visar en märklig enhet bortom alla skillnader.

En utmaning för mänskligheten är att överskrida de stora religionernas kulturella begränsningar och finna en vishet, en evig filosofi, en kärna som kan överbrygga deras motsättningar. Världsreligionerna står inför utmaningen att inom sig själva upptäcka den urgamla visdom som de har ärvt och nytolka den i ljuset av den kunskap om världen och människans villkor och psyke som modern naturvetenskap ger oss.

Det stora behovet för mänskligheten idag är at religionerna inom sig själva vågar upptäcka den urgamla visdom som den har ärvt och nytolka den i ljuset av den kunskap om världen och människan som naturvetenskapens och humanismens frukter har skänkt oss, så att den blir relevant för vårt överlevande. Världen behöver idag en ny vision av verkligheten. Kan religionerna leverera den?

Människans väg är självrannsakan och en resolut självmedvetenhet. Ingenting kan förändras om inte människan fråndrar sig själv. Gud vill beröra människan och slå sönder hela denna apparat och visa henne var hon hamnat. Hör människan rösten? Hör man rösten måste man förändra sig.

Jag vill att den rösten ska höras. Men det förutsätter att tanken på en enda religion på ett enda språk i en enda monolitisk kultur kan övervinnas för tanken på religionernas mångfald. Ju större mångfald av tradtioner desto större förmåga har religionen att tillfredställa olika personlighetstyper. Vi ser dagligen att konflikter uppstår i religionens namn så att mänskligheten blir ytterligare splittrad.

Vi ser religiös extremism, ett mördande mellan bekännare av samma tro sinsemellan och av varandra. Vi ser ett nytt och virulent religionshat från alla sidor, ett mördande mellan sekter, en instrumentalisering av religionen för att uppnå politiska mål så långt ifrån mänsklighetens nya globala ideal om demokrati och mänskliga rättigheter som man överhuvudtaget kan komma. Även den vanliga banala oviljan att hysa respekt för en annan människas tro är en del av denna ondska.

Hjärtat är en central symbol i alla religioner. Det tar ständigt emot gudomliga uppenbarelser från ovan och från det inre, det har inte bara förmågan att omvandla utan även att ta emot. Hjärtat är en knutpunkt som förbinder människan med den andliga världen och våra högsta nivåer och detta är en universell doktrin i alla gamla regioner och filosofier. Tala till den som har ett hjärta, den skall förstå, sjunger kören.

Varje religion måste gå igenom död till uppståndelse, till ett nytt andligt liv som förkroppsligar den universelle visheten på ett sätt som svarar till människornas behov idag. Vi är alla delaktiga i varandra. vi måste respektera andras religion om vi vill att de ska respektera oss. De som inte har en religion har också en religion. Det yttersta varat som ej kan beskrivas är detsamma för alla människor.

Kärleken är den högsta formen av mänsklig energi. Människans väg är självkännedom. Änglarna är inkarnationer av ande. De är insikten om människosjälens möjlighet att stiga, att vinna ett högre ljus, en fullkomligare hängivenhet. Kärleken är den kraft som rör kosmos, solen och de andra stjärnorna.
Sigrid Kahle